REGULAMIN konkursu

Ekstraklasa.net
Czytaj regulamin konkursowy.

Czytaj regulamin konkursowy.

§ 1 Postanowienia ogólne

Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Materiał miesiąca. Stówa dla najlepszych!

1. Organizatorem Konkursu jest Polskapresse Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, NIP 522-01-03-609, kapitał zakładowy 41.503.000 PLN (dalej jako „Organizator”).
2. Konkurs rozpoczyna się 9 marca 2012 r., a kończy w dniu 30 czerwca 2012 r. o godzinie 23:59:59.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego ekstraklasa.net prowadzonego przez Organizatora pod adresem http://www.gol24.plhttp://www.1liga.com.pl zwanego dalej "Serwisem".
4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają: Regulamin Serwisu www.ekstraklasa.net i przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs skierowany jest do zarejestrowanych użytkowników serwisu określonych w Regulaminie Serwisu www.ekstraklasa.net, a uczestnictwo w nim jest nieodpłatne.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie jego trwania przesłać do serwisu www.ekstraklasa.net na pomocą Panelu Administracyjnego, materiał zgodny z profilem Serwisu, opisany w ust. 2 poniżej, zwany dalej materiałem konkursowym.
2. W konkursie wezmą udział materiały unikalne: teksty nie będące omówieniem artykułów prasowych (np. newsy, wywiady, reportaże), fotoreportaże oraz relacje minuta po minucie.3. Konkurs trwa 12 miesięcy. Na koniec każdego miesiąca jury nagrodzi autorów materiałów spełniających wymogi niniejszego Regulaminu, nadesłanych w przedziale od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca , w następujących kategoriach:

  • autor tekstu, który miał największą liczbę odsłon (co najmniej 5 tysięcy);
  • autor, którego wszystkie teksty zgromadzą łącznie największą liczbę odsłon (co najmniej 20 tysięcy);
  • autor, którego fotoreportaż (galeria) zgromadzi największą liczbę odsłon (co najmniej 10 tysięcy);
  • autor relacji minuta po minucie, która będzie miała największą liczbę odsłon.

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać nieograniczoną ilość materiałów konkursowych, o których mowa w ustępie 1 powyżej. Z zastrzeżeniem, że może być mu przyznana tylko jedna nagroda w danym miesiącu.
5. Poprzez zgłoszenie materiału do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszony przez niego materiał nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia materiału konkursowego do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jego publikację na stronach Serwisu.
6. Poprzez nadesłanie materiału konkursowego do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie materiału konkursowego na stronach serwisów należących do Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.
7. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że materiał narusza powyższe zasady, decyduje ocena Organizatora.

§ 4 Zasady wyłaniania laureatów

1. Organem sprawującym nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu oraz wyborem laureatów będzie powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja w składzie Michał Wieczorek, Marek Iwaniszyn, Piotr Szymański
Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem.
2.Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.
3. Spośród autorów, którzy nadeślą materiały określone w § 3 ust. 1-2, komisja wskaże autorów materiałów którzy otrzymają nagrody w następujących kategoriach:

  • autor tekstu, który miał największą liczbę odsłon (co najmniej 5 tysięcy);
  • autor, którego wszystkie teksty zgromadzą łącznie największą liczbę odsłon (co najmniej 20 tysięcy);
  • autor, którego fotoreportaż (galeria) zgromadzi największą liczbę odsłon (co najmniej 10 tysięcy);
  • autor relacji minuta po minucie, które będą miały największą liczbę odsłon.

4. Wybór autorów, którym zostaną przyznane nagrody będzie następować do 20 dnia każdego następnego miesiąca. Autor może otrzymać nagrodę tylko w jednej kategorii.
5. Cztery nagrodzone osoby w każdym miesiącu otrzymają nagrody pieniężne po 100,- zł.
6. Organizator opublikuje wyniki Konkursu na stronie Serwisu. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej i sposobie odebrania nagrody mailowo lub telefonicznie, w ciągu 3 dni od momentu wyłonienia.

§ 5 Nagrody

1. W każdym miesiącu trwania konkursu zostaną przyznane cztery nagrody miesiąca o wartości 100,- zł każda.
2. Nagrody zostaną przyznane tym autorom, którego materiał/materiały uzyskały najwięcej odsłon, zliczonych na podstawie licznika umieszczonego na stronie artykułu lub wg statystyk Google Analytics, o ile liczba odsłon tych materiałów osiągnie wymagane progi minimalne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody/nagród w poszczególnych kategoriach jeśli przesłane materiały nie będą spełniać wymagań Regulaminu.
4. W razie nie przyznania nagrody w danej kategorii, przechodzi ona na miesiąc następny, zwiększając pulę nagród w danej kategorii.
5. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać nieograniczoną ilość materiałów konkursowych, z zastrzeżeniem, że może być mu przyznana tylko jedna nagroda w danym miesiącu.
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).
7. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.
10. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, uczestnika w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o „sztucznym” nabijaniu liczby odsłon materiału (np. poprzez częste odwiedzanie go przez autora).

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.
4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.
2. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Konkursu i zmian w Regulaminie.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gol24.pl Gol 24