Regulamin konkursu "Eksperci klubowi"

Ekstraklasa.net
Regulamin konkursu Ekstraklasa.net "Eksperci klubowi"

§ 1. Nazwa.
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą "Ekspert Klubowy".

§ 2. Organizatorzy.
Organizatorem Konkursu jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul. Domaniewskiej 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym 41.503.000 zł, NIP 522-01-03-609, zwana dalej „Organizatorem”, właściciel serwisu www.ekstraklasa.net (dalej jako Serwis).

§ 3. Miejsce i czas trwania.
1. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs rozpoczyna się 10.09.2012 r., a kończy w dniu 31.12.2012 r. o godzinie 23:59:59.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony i ogłoszony w Serwisie.

§ 4. Uczestnicy Konkursu, warunki ogólne.
1. Uczestnikiem Konkurs może być wyłącznie pełnoletni, zarejestrowany Użytkownik Serwisu, którego wybierze Organizator powiadamiając o tym pocztą e-mail. Użytkownik może zgłosić się do Konkursu w terminie 7 dni od dnia otrzymania w/w wiadomości odsyłając odpowiedź pocztą elektroniczną z akceptacją niniejszego Regulaminu na adres zwrotny (dalej jako Uczestnik). Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie i regulaminie Serwisu zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2. W wiadomości e-mail pochodzącej od Organizatora, o której mowa powyżej, wskazana będzie strona klubowa w ramach Serwisu i ewentualnie informacja o tym, że dana strona klubowa redagowana będzie przez danego Uczestnika wraz z innym Uczestnikiem wybranym przez Organizatora. Zgłaszając się do Konkursu Użytkownik zgadza się na redagowanie tej strony klubowej (dalej jak strona klubowa), ewentualnie wraz z innym Uczestnikiem w przypadku sytuacji opisanej powyżej, poprzez tworzenie i umieszczanie na stronie klubowej tekstów informacyjnych i felietonów (dalej jako materiały) oraz zdobywanie fanów strony klubowej na serwisie Facebook.
3. Uczestnik zaświadcza i gwarantuje, że jest jedynym autorem materiałów umieszczanych na stronie klubowej przez tego Uczestnika i jedynym podmiotem uprawnionym pod kątem praw autorskich i zależnych do tych materiałów. Jeżeli dany tekst ilustrowany ma być zdjęciem lub rysunkiem, obrazkiem etc. (dalej łącznie jako zdjęcie) zdjęcie ma również status materiału w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a nadto:
- Uczestnik wyraża niniejszym nieodpłatną i bezterminową zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku przez Organizatora poprzez publikację zdjęć z wizerunkiem Uczestnika w Internecie na stronach internetowych Organizatora i udostępnianie tych zdjęć wraz z wizerunkiem nieograniczonej liczbie osób do zapoznania się i pobrania, a także do wykorzystania w pozostałym zakresie, o jakim mowa w ust.7 poniżej;
- Uczestnik zaświadcza i gwarantuje, że wszystkie osoby widoczne na zdjęciach umieszczonych przez Uczestnika wyraziły zgodę, o jakiej mowa w tirecie powyżej.
4. Udział w Konkursie, w szczególności redagowanie stron klubowych, jest nieodpłatne z tym zastrzeżeniem, że niżej opisane nagrody mają charakter wynagrodzenia za wykonanie przez Uczestnika materiałów, o których mowa w niniejszym Regulaminie (w szczególności w §5 Regulaminu), zaś w pozostałym zakresie Uczestnikowi nie przysługuje za udział w Konkursie żadne wynagrodzenie.
5. Uczestnik zrzeka się względem Organizatora wykonywania autorskich praw osobistych względem materiałów, w szczególności prawa do nadzoru autorskiego, poza prawem do oznaczania materiałów swoim imieniem i nazwiskiem.
6. W przypadku nierzetelności oświadczenia, o którym mowa w ust.3 powyżej oraz / albo wystąpienia przez osoby trzecie wobec Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem ich praw w związku z lub poprzez publikację materiałów przez Uczestnika lub Organizatora, Uczestnik ponosi wszelką i pełną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, wobec Organizatora i tych osób, a także natychmiast po zawiadomieniu przez Organizatora zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i zaspokoi roszczenia w/w osób trzecich.
7. Przesyłając Organizatorowi lub umieszczając w Serwisie lub bezpośrednio na stronie klubowej, jakiekolwiek materiały Uczestnik udziela Organizatorowi jednocześnie zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części i nieograniczone w czasie i co do terytorium, wykorzystanie tych materiałów zdjęć na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie zdjęć, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Organizatora - za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, c. obrót zdjęciami oraz ich opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego, d. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono zdjęcia, e. retransmisja zdjęć- w nieograniczonej ilości nadań, f. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych Organizatora oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§5. Redagowanie Stron Klubowych.
1. Uczestnik za pomocą panelu administracyjnego umieszcza w Serwisie na stronie klubowej przygotowane przez siebie materiały. Uczestnik gwarantuje, że materiały ani żadne ich części, ani też fakt publikacji materiałów, nie naruszają prawa ani dobrych obyczajów, w szczególności praw i dóbr osobistych osób trzecich.
2. Uczestnik może umieszczać dowolną ilość materiałów. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę miesięczną.
3.Organizator ma prawo w każdym czasie, bez powiadamiania Uczestnika, dokonać usunięcia danego materiału ze strony klubowej.

§ 6. Nagradzanie i nagrody.
1. W terminie do 5 dnia roboczego kolejnego miesiąca Organizator podsumowuje wyniki redagowania strony klubowej Uczestnika przyznając każdej stronie klubowej Serwisu punkty, zgodnie z tabelą dostępną tutaj.
2. Punkty przyznawane są za następujące osiągnięcia w redagowaniu strony klubowej w okresie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca:

  • 1) ilość wykonanych i umieszczonych na stronie klubowej Serwisu materiałów w danym miesiącu, nie mniej jednak niż 40 (czterdzieści) – niedotrzymanie tego warunku oznacza dyskwalifikację w danym miesiącu danego Uczestnika lub Uczestników (w przypadku redagowania danej strony klubowej przez dwóch Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu);
  • 2) ilość odsłon w danym miesiącu wszystkich wykonanych i umieszczonych w danym miesiącu na stronie klubowej Serwisu materiałów;
  • 3) ilość pozyskanych fanów strony klubowej redagowanej przez Uczestnika lub Uczestników (w przypadku redagowania danej strony klubowej przez dwóch Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu), w danym miesiącu, nie mniej jednak niż 50 (pięćdziesiąt) – niedotrzymanie tego warunku oznacza dyskwalifikację w danym miesiącu Uczestnika lub Uczestników (w przypadku redagowania danej strony klubowej przez dwóch Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu);

3. Uczestnicy, których strony klubowe (w ilości czterech) otrzymały za dany miesiąc kolejno największą ilość punktów otrzymują, każdy, nagrodę w wysokości 200,00 PLN brutto (w niniejszym regulaminie jako nagroda miesięczna) z tym, że w przypadku redagowania danej strony klubowej przez dwóch Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nagroda ta przysługuje po połowie każdemu z tych Uczestników. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez Uczestników decydująca o zwycięstwie jest ilość punktów uzyskana w punkcie drugim ustępu drugiego. Strona klubowa Uczestnika lub Uczestników (w przypadku redagowania danej strony klubowej przez dwóch Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu), która zostanie wybrana do dnia 14 stycznia 2013 roku przez jury złożone z 3 osób zatrudnionych przez Organizatora jako najlepsza strona klubowa otrzyma nagrodę w wysokości 500,00 PLN brutto (w niniejszym regulaminie jako nagroda roczna) z tym, że w przypadku redagowania danej strony klubowej przez dwóch Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nagroda ta przysługuje po połowie każdemu z tych Uczestników.
4. Organizator powiadamia Uczestników o przyznaniu nagrody niezwłocznie. Nagrody będą przekazywane uprawnionym Uczestnikom w terminie 21 dni od dnia przekazania przez Uczestnika Organizatorowi danych osobowych Uczestnika w postaci numeru PESEL i NIP oraz adresu zamieszkania, a także numeru rachunku bankowego Uczestnika, na który nastąpić ma wypłata. Uczestnik uprawniony do nagrody będzie każdorazowo powiadamiany o wygranej mailowo lub telefonicznie. Nagrody nie można zbyć ani przekazać innej osobie.
5. Nagrody będą wydawane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176.

§ 7. Dane osobowe.
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy akceptują, że przekazane Organizatorowi dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora, tj. Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, oznaczania materiałów, wyłonienia i powiadomienia Uczestników nagradzanych oraz przekazywania nagród.
3. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 9. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Konkursu i zmian w regulaminie z tym, że zmiany nie mają wpływu na prawa już nabyte.
2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w warszawskiej siedzibie Organizatora przy ul. Domaniewskiej 41 (budynek Saturn) oraz na stronie www.ekstraklasa.net
3. W sprawach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
5. W razie sprzeczności w treści postanowień niniejszego Regulaminu i regulaminu Serwisu stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gol24.pl Gol 24