Regulamin plebiscytu „Jedenastka sezonu i piłkarz sezonu Nice 1 Ligi”

Gol24

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Jedenastka sezonu i piłkarz sezonu Nice 1 Ligi” edycja 2017
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1.Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Jedenastka sezonu i piłkarz sezonu Nice 1 Ligi”
3.Plebiscyt polega na wyborze najlepszej jedenastki i piłkarza Nice 1 Ligi. Wybór odbędzie się głosami czytelników, którzy wybierać będą najlepszego bramkarza, prawego obrońcę, lewego obrońcę, dwóch najlepszych środkowych obrońców, prawego pomocnika, lewego pomocnika, dwóch środkowych pomocników i dwóch napastników, którzy stworzą „Najlepszą jedenastkę sezonu Nice 1 Ligi”. Dodatkowo piłkarz, który zdobędzie największą liczbę głosów zdobędzie tytuł „Najlepszego piłkarza Nice 1 Ligi”.
4.Plebiscyt organizowany będzie od dnia 5 czerwca 2017 do dnia 25 czerwca 2017.
5.Organizator powołuje 3 osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Marcin Szczepański (kierownik redakcji Gol24.pl) i Piotr Szymański (szef działu 1. Liga w Gol24.pl)
6.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu Gol24.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1.Plebiscyt ma charakter zamknięty.
2.W Plebiscycie biorą udział piłkarze klubów Nice 1 Ligi, wskazani przez kapitanów i trenerów klubów Nice 1 Ligi oraz Kapitułę Konkursową.
3.W skład Kapituły Konkursowej weszli dziennikarze sportowi: Robert Zieliński (szef Sportu Polska Press), Mateusz Bosak (dziennikarz Polska Press, wcześniej komentator Orange Sport), Rafał Musioł (v-ce szef sportu Dziennika Zachodniego), Dariusz Knopik (dziennikarz Gazety Pomorskiej), Piotr Szymański (szef działu 1. Liga w Gol24.pl).
4.Nominowani w plebiscycie są piłkarze, którzy uzyskali minimum dwa głosy poparcia spoza swoich klubów, lub zostali wskazani przez minimum dwóch członków Kapituły Konkursowej.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Głosowanie

1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 5 czerwca 2017, godz. 18 do 25 czerwca 2017, godz. 22 na następujących warunkach.:
a.oddania głosu dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując GOL. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
b.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
c.jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę.
d.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
e.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
f.w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
g.obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
h.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 26 czerwca na łamach serwisu Gol24.pl na stronie internetowej www.gol24.pl

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1.Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2.Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody:
a.Zdobywcy największej liczby głosów w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki, odpowiednio dla: Najlepszego bramkarza sezonu 2016/2017 Nice 1 Ligi, Najlepszego prawego obrońcy sezonu 2016/2017 Nice 1 Ligi, Najlepszego lewego obrońcy sezonu 2016/2017 Nice 1 Ligi, Najlepszego prawego pomocnik sezonu 2016/2017 Nice 1 Ligi, Najlepszego lewego pomocnik sezonu 2016/2017 Nice 1 Ligi, Najlepszego środkowego pomocnik sezonu 2016/2017 Nice 1 Ligi, Najlepszego napastnika sezonu 2016/2017 Nice 1 Ligi
b.Zdobywca największej liczby głosów ze wszystkich kandydatów, otrzyma pamiątkową statuetkę dla Najlepszego piłkarza sezonu 2016/2017 Nice 1 Ligi
c.Nominowani, w kategoriach środkowy obrońca, środkowy pomocnik i napastnik, którzy zajmą drugie miejsca w swoich kategoriach, otrzymają pamiątkowe statuetki za miejsce w Jedenastce sezonu 2016/2017.
d.
3.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone najpóźniej do 10 września na specjalnie zorganizowanym spotkaniu w Warszawie lub mogą zostać odebrana osobiście w siedzibie redakcji Gol24.pl mieszącej się pod adresem Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród Nagroda zostanie zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
5.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.Organizator może przyznać zwycięzcą dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec, z dopiskiem „Reklamacja – Plebiscyt na Jedenastkę sezonu”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4.Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gol24.pl Gol 24